POLITYKA PRYWATNOŚCI EWOLUO.COM

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO, jest spółka Demos Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , Al. Krakowska 110/114, adres do korespondencji: DEMOS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-231-50-13 REGON: 015838674. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email kontakt@demos.pl.

Źródła danych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji Konta Użytkownika oraz w związku z dokonaniem rezerwacji Sesji Coachingowej za pośrednictwem portalu Ewoluo.com, a także później, w związku z dokonywanymi przez Ciebie aktualizacjami Twoich danych na Koncie Użytkownika.

 

Cele przetwarzania danych 

Konto Użytkownika: Aby założyć Konto Użytkownika na portalu Ewoluo.com, wymagamy podania przez Ciebie lub Twojego Pracodawcę następujących danych osobowych, aby Twoje Konto Użytkownika mogło zostać utworzone: imię i nazwisko, adres i adres e-mail, numer telefonu. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, Konto Użytkownika nie będzie mogło zostać utworzone.  Dane podane na Koncie Użytkownika mogą być następnie (po zalogowaniu) wykorzystane przez Ciebie w toku dokonywania rezerwacji Sesji Coachingowej na portalu Ewoluo.com.

Dane gromadzone przez stronę internetową i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi użytkownikom portalu Ewoluo.com albo stanowi to uzasadniony interes Demos Polska sp. z o. o. lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, zapewnienie bezpieczeństwa innych użytkowników onarte.pl marketing bezpośredni, w tym profilowanie itp.), De mos Polska sp. z o. o. jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników korzystających ze strony internetowej/aplikacji mobilnej Ewoluo.com. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP (czyli adres, który posiada urządzenie użytkownika korzystającego ze strony internetowej/aplikacji mobilnej onarte.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony na naszej witrynie, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Ewoluo.com.

Przetwarzanie powyższych danych może obejmować profilowanie. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej dostosowane do Twoich potrzeb. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek podnosi wygodę korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce, na niektóre funkcjonalności na naszej stronie oraz może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Użytkownika. Aby skorzystać odnośnie cookies z prawa sprzeciwu, które przyznaje RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w rozdziale Polityka Cookies.

Dane gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy:

Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Podstawy prawne przetwarzania danych 

Wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], co dotyczy w szczególności:

 • realizacji sesji coachingowej
 • usługi prowadzenia Konta Użytkownika

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], co dotyczy w szczególności:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • wyświetlania treści dostosowanych do Twojej lokalizacji,
 • dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością;
 • nadania indywidualnego charakteru ustawieniom Twojego Konta lub dane, które udostępnisz Ewoluo.com w sytuacji logowania do Ewoluo.com poprzez usługę zewnętrzną (np. Facebook).

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na tej podstawie, dopóki nie wycofasz zgody.

Prawnie uzasadniony interes Demos Polska sp. z o. o. (jako administratora) [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], co obejmuje w szczególności:

 • dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie ofert w ustawieniach Ewoluo.com lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności w Ewoluo.com (profilowanie),
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 • przeprowadzanie ankiet, badań i analiz Ewoluo.com (między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających),
 • obrony/dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych,
 • zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo oraz że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twoich usług, które dla Ciebie świadczymy na Ewoluo.com – firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane mogą zostać Twoje dane:

Nasi Pracownicy: Dostęp do Twoich danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.

Dostawcy usług informatycznych i technicznych: Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.

Dostawcy usług marketingowych:

Dostawcy innych usług: Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, windykacyjne, doradcze itp.).

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem standardowych klauzul umownych.

Okres przechowywania danych 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń [art. 118 k.c.] i uzasadniony czas po ich upływie oraz przepisy podatkowe). W przypadku toczącego się postępowania przed sądem/organem dot. roszczeń/podatków itp., dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania oraz przez uzasadniony okres po jego upływie.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo do poprawiania danych: Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, · jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzane danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez Demos Polska sp. z o. o., · wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci, · dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, · dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Demos Polska sp. z o. o. · dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.

W takim przypadku Demos Polska sp. z o. o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych: Masz prawo żądać, żeby Demos Polska sp. z o. o. ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy: · kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Demos Polska sp. z o. o. sprawdzić prawidłowość tych danych, · przetwarzanie danych przez Demos Polska sp. z o. o.  jest niezgodne z prawem (gdy wolisz, żeby Demos Polska sp. z o. o. ograniczył wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać), · Demos Polska sp. z o. o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, · wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Demos Polska sp. z o. o.: Masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Demos Polska sp. z o. o. Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes Demos Polska sp. z o. o. (w tym profilowanie). W takim przypadku Demos Polska sp. z o. o.  zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania:

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz, lecz na przyszłość). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo do przenoszenia danych: Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli uważasz, że Demos Polska sp. z o. o.  przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami za pośrednictwem email: kontakt@demos.pl Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.