Regulamin Portalu EWOLUO.COM

 

 1. Postanowienia wstępne
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki ogólne funkcjonowania i korzystania z portalu Ewoluo.com, prawa i obowiązki Użytkowników jak i odpowiedzialność Demos Polska Sp. z o. o.
 3. Każdy Użytkownik portalu Ewoluo.com poprzez swoje przystąpienie do użytkowania stworzonego dla niego przez DEMOS konta wyraża jednocześnie zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Sesjach Coachingowych online na portalu Ewoluo.com, zwanym dalej Portalem lub Ewoluo, organizowanych przez Demos Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Al. Krakowska 110/114 B-26, 02-256 Warszawa – Polska, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252315013, adres email do kontaktów: kontakt@demos.pl
 5. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Zmiany te dotyczą jedynie umów zawartych po ich wprowadzeniu.

 

 1. Definicje
 • DEMOS – Demos Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Al. Krakowska 110/114 B-26, 02-256 Warszawa – Polska, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252315013
 • SESJA COACHINGOWA – 60-minutowe spotkanie Uczestnika z Coachem, realizowane w umówionym, dostępnym na Ewoluo.com terminie, odbywające się poprzez komunikator zoom (z podglądem video lub bez w zależności od oczekiwań Klienta) oraz opłacone odpowiednim pakietem przed rezerwacją sesji.
 • UŻYTKOWNIK PORTALU EWOLUO.COM – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca konto Użytkownika Ewoluo, biorąca udział w Sesji Coachingowej na portalu Ewoluo.com.
 • COACH – osoba odpowiedzialna za udzielanie wsparcia, motywację oraz rozwijanie umiejętności uczestników w danej dziedzinie, realizacji poszczególnych sesji online. Coach działa zgodnie z ustalonymi standardami, zasadami etyki i respektuje prywatność oraz potrzeby uczestników.
 • KLIENT DEMOS – Osoba prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług szkoleniowych z Demos Polska sp. z o. o. i wykupiła Pakiet Szkoleniowy na platformie Ewoluo.com
 • PAKIET SZKOLENIOWY (zwany dalej również Pakiet) – zestaw wykupionych 6 sesji online w określonej kategorii coachingu.
 • KATALOG – przygotowany przez DEMOS dokument zawierający opisy szkoleń i Sesji Coachingowych dostępnych na platformie Ewoluo.com.

 

 

 

 1. Regulamin sesji online
 2. DEMOS zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia Sesji Coachingowej w sytuacji, kiedy uzna, że Użytkownikowi, który chce z niej skorzystać, potrzebna jest innego rodzaju usługa lub inna forma Sesji Coachingowej lub Użytkownik ten nie respektuje regulaminu.
 3. Przystępując do usługi online Użytkownik powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg Sesji Coachingowej.
 4. Coachowie Ewoluo.com zobowiązują się do poszanowania reguły poufności prowadzonych rozmów coachingowych oraz dbałości o jakość oferowanej usługi coachingowej. Podczas Sesji Coachingowej obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu środków audiowizualnych.
 5. Sesja Coachingowa odbywa się wyłącznie po wcześniejszym wykupieniu odpowiedniego pakietu przez Klienta DEMOS oraz zarezerwowaniu wybranej przez Użytkownika Sesji z Katalogu dostępnego na portalu Ewoluo.com. Zasady wykupywania Pakietów Szkoleniowych regulują indywidualne umowy z Klientami DEMOS.
 6. Po wykupieniu Pakietu Szkoleniowego, Użytkownik otrzymuje indywidualny kod, za pomocą którego dokonuje rezerwacji Sesji Coachingowej. Kod jest niezbędny do dokonania rezerwacji Sesji Coachingowej na platformie Ewoluo.com.
 7. Odwołanie Sesji Coachingowej przez Użytkownika możliwe jest do 48h przed ustalonym terminem. Odwołanie Sesji Coachingowej po upływie ww. terminu będzie traktowana tak jakby sesja ta odbyła się, a co za tym idzie, dokonana za Sesję Coachingową opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Zmiana terminu umówionej Sesji Coachingowej jest możliwa po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 8 powyżej, gdy Sesja Coachingowa nie jest możliwa do zrealizowania z przyczyn niezależnych od Coacha i Użytkownika.

 

 1. Dane osobowe

DEMOS w związku ze świadczonymi usługami, wymaga od Uczestników podania danych osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: ewoluo.com. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

Każdy Użytkownik portalu ewoluo.con ma prawo do żądania od DEMOS dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem Coachów prowadzących Sesje Coachingowe na platformie Ewoluo.com.

 

 1. Zawieszenie oraz usunięcie konta Użytkownika.

DEMOS zastrzega sobie prawo do przesłania ostrzeżenia i zawieszenia konta Użytkownika na okres 1 tygodnia w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia zasad kultury osobistej.

W przypadku dwukrotnego zawieszenia konta Użytkownika, konto może zostać zablokowane dożywotnio.

Na życzenie każdego Użytkownika, portal Ewoluo.com usunie jego konto wraz z przypisanymi do niego danymi osobowymi.

 

 1. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy DEMOS, a Użytkownikami portalu Ewoluo.com. Wszelkie inne ewentualne uzgodnienia pomiędzy tymi podmiotami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą stanowić wyraźne, że modyfikują tym samym niniejszy regulamin. 

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres DEMOS.  Korespondencja kierowana do Użytkowników będzie odbywać się za pomocą poczty E-Mail – na adres wskazany przez Użytkownika lub Klienta DEMOS.
 2. W przypadku sporu sądowego właściwym będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Demos Polska sp. z o. o.